Historia szkoły - G20 Aktualna 2018_2019

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia szkoły

O szkole ▿Historia Szkoły przy ulicy Karpackiej. Zarys dziejów.

Gimnazjum nr 20 w Bydgoszczy może się poszczycić już wieloletnią tradycją. Dyrektor gimnazjum, grono pedagogiczne i gimnazjaliści po raz pierwszy usłyszeli szkolny dzwonek 1 września 1999 r. Jednak dzieje naszej szkoły sięgają II połowy XIX w. Różne były jej losy, rozwój i sukcesy przeplatały się ze smutnymi wydarzeniami. Szkoła nadal funkcjonuje. Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i wspaniałych uczniów. Dziewięćdziesiąt lat edukowania kolejnych roczników i pokoleń mieszkańców Bydgoszczy, to zasługi naszej szkoły dla miasta i regionu, jakich nie sposób przecenić. W murach szkoły uczyło się pisać, czytać i zdobywać podstawy wiedzy wielu znanych bydgoszczan m.in. ks. Romuald Biniak. W publikacji przekazanej bibliotece pisze „ Na pamiątkę szkole, w której nauczyłem się miłości i służby Ojczyźnie” Dzieje powstania szkoły sięgają czasów zaboru pruskiego. Jej zaczątek datuje się od roku 1856 w którym to, aktualnie ulica Karpacka 52, pobudowano jednoizbową szkołę, dla dzieci ewangelickich. W 1875r.na skutek reorganizacji szkół elementarnych szkoła stała się wspólna dla wszystkich wyznań. W 1878 r. następuje rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego - dobudowano skrzydła i nadbudowano piętro co zdecydowanie zmienia wygląd szkoły.

 
fot.J. Niwińska (marzec 1994r.) 
Budynek szkolny z 1856r. po rozbudowie.Taki wygląd zachował się do czasów współczesnych.

Zajęcia szkolne odbywały się w nim do 1982r. Z uwagi na znaczny wzrost ilości dzieci w obwodzie szkolnym wybudowano w 1912r. nowy budynek. Nasi uczniowie chodzili do szkoły przy ulicy Karpackiej mieszczącej się w dwóch budynkach: piętrowym z czerwonej cegły z 1856r. i otynkowanym z 1912 r. Ówczesna dzielnica, w której funkcjonowała szkoła, nazywała się Rupienica, aktualnie Wzgórze Wolności. W 1928r na wniosek nauczycieli, Deputacja Szkolna, nadaje szkole nazwę „Szkoła Powszechna imieniem Królowej Jadwigi Nr 15”. W 1946r. zawieszono imię Królowej Jadwigi i oznaczono numerem „21”. Szkoła bez patrona i tylko z numerem funkcjonowała do czerwca 1988r., kiedy to drogą plebiscytu nadano jej imię Janusza Korczaka.

fot.J. Niwińska ( marzec 1994r.)
Budynek szkolny z 1912r. Zajęcia lekcyjne odbywały się w nim do 1996r.

Z uwagi na wzrost liczby uczniów spowodowany rozbudową osiedla mieszkaniowego na Wzgórzu Wolności zostaje wybudowany gmach szkolny. W 1982r. w nowym budynku o pięknych i funkcjonalnych pomieszczeniach, rozpoczęło naukę, w 45 oddziałach, 1343 dzieci. Grono pedagogiczne liczyło 73 osoby. W 1988r.w wyniku plebiscytu Szkoła Podstawowa nr 21 otrzymuje imię Janusza Korczaka, mieści się przy ul. Karpackiej nr 30.


fot. J. Niwińska ( styczeń 2000r.)
Budynek szkolny z 1982r. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Janusza Korczaka

1999r - reorganizacja systemu oświaty. Z dniem 01.09.1999r w naszej szkole zaczyna funkcjonować Gimnazjum nr 20. W gmachu szkolnym pracują dwie szkoły: Gimnazjum nr 20 i wygasająca Szkoła Podstawowa nr 21 im. Janusza Korczaka. Ostatni absolwenci ukończyli ją w 2005r.

fot .J. Niwińska ( marzec 2008r.)
Budynek szkolny z 1982r. Gimnazjum nr 20 funkcjonuje od 01.09. 1999r

W budynku naszej szkoły, obok sal lekcyjnych, mieszczą się: pracownia komputerowa, biblioteka ( Centrum Informacji Multimedialnej ), pracownie językowe, sala gimnastyczna, sala teatralna, stołówka, sklepik. Działają prężnie koła zainteresowań. Placówka posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską , która dokłada wszelkich starań, by dobrze przygotować młodzież do dalszej nauki. Efekty tych starań są widoczne w wynikach jakie uczniowie szkoły osiągają w badaniach kompetencji oraz sukcesach w konkursach, olimpiadach, zawodach czy przeglądach artystycznych.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły przy ulicy Karpackiej:

1. 1920- 1924 Jan Majewski
2. 1924- 1939 Antoni Zawadzki ( rozstrzelany w Fordońskiej Dolinie Śmierci w 1939r,)
3. 1945 -1951 Edmund Ajtner
4 .1951-1954 Antoni Sieheń
5. 19540- 1981 Edmund Kaźmierczak
6. 1981-1989 Maria Bonna
7. 1989- 2002 Krystyna Graczkowska
8. 2002- 2005 Elżbieta Orłowska
9. 2004- 2005 Grażyna Rak (pełniąca obowiązki)
10. 2005 Renata Białecka

Opracowanie: Jolanta Niwińska


Imię dla naszej szkoły...


/fot. Dorota Zapolna/

W dziesiątym roku pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą, współpracy z ich rodzicami i lokalnym środowiskiem pragniemy, aby szkoła przy ulicy Karpackiej uzyskała indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, wzbogaciła swoją obrzędowość, wzmocniła działania wychowawcze oparte na uniwersalnych wartościach. W czerwcu ubiegłego roku szkolnego postanowiliśmy wprowadzić w życie nasze zamierzenia. Rada pedagogiczna przyjęła do realizacji wniosek o podjęciu działań zmierzających do nadania szkole imienia. Powołany zespół ds. nadania imienia szkole, analizując historię i osiągnięcia szkoły przy ulicy Karpackiej, zaproponował radzie pedagogicznej Królową Jadwigę na patrona Gimnazjum nr 20. Członkowie rady pedagogicznej jednogłośnie zaakceptowali propozycję wnioskując jednocześnie o nadanie Gimnazjum nr 20 imienia Królowej Jadwigi. W październiku 2008 r. samorząd uczniowski oraz rada rodziców poparły propozycję rady pedagogicznej. Przystępując do działań zmierzających do nadania imienia szkole opracowano harmonogram działań dydaktyczno – wychowawczych przybliżających postać przyszłej patronki uczniom, rodzicom a także nauczycielom. 

Szczególną uwagę zwrócono na wartości ponadczasowe przekazane potomnym przez osobowość Królowej Jadwigi tj.:
•z Jej służby dla kraju i społeczeństwa można czerpać wzory całkowitego podporządkowania życia osobistego dobru publicznemu,
•pomoc jaką okazywała najuboższym, chorym i nieszczęśliwym, może stanowić idealny przykład troski i poświęcenia drugiemu człowiekowi,
•w materialnym społeczeństwie, które nastawione jest przede wszystkim na komercję, Jadwiga może pomóc dostrzec wartość jakie niesie nauka, literatura, kultura i sztuka.
Mamy nadzieję, że staną się one mottem dla działań dydaktycznych, a przede wszystkim wychowawczych w naszej szkole oraz będą stanowiły dla uczniów wzór do naśladowania.

Od października 2008r. zrealizowano już wiele:
•Spotkanie samorządu uczniowskiego naszej szkoły z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu i wymiana doświadczeń w pracy z patronem,
•Odbyły się lub odbywają konkursy (zarówno wiedzy jak i umiejętności) dla uczniów o tematyce poświeconej Królowej Jadwidze:
- konkurs historyczny „Królowa Jadwiga i jej czasy”;
- konkurs literacki „Słowem o Królowej Jadwidze”;
- konkurs małych form teatralnych „Królowa Jadwiga w legendzie”;
- konkurs projekt albumu „Uniwersytet Jagielloński – wczoraj i dziś”;
- konkurs prezentacja multimedialna „Dzieje uczelni europejskich powstałych na przełomie XIV i XV wieku”;
- konkurs plastyczny „Portret Królowej Jadwigi”;
- konkurs grafiki komputerowej „Logo szkoły”, „Kartka upamiętniająca nadanie imienia Gimnazjum nr 20”.
Odbyła się już dla rodziców, nauczycieli i uczniów wspaniała uroczystość - wieczór wspomnień "Królowa Jadwiga w poezji, literaturze i malarstwie".

Zamierzamy jeszcze zorganizować:
•spotkanie z absolwentami szkoły im. Królowej Jadwigi z lat trzydziestych XX wieku;
•akcje charytatywną „Pomóż drugiemu człowiekowi” polegającą na zbiórce zeszytów, książek, przyborów szkolnych dla najuboższych dzieci w naszym mieście);
•wzbogacenie księgozbioru o książki związane z przyszłym patronem;
•wycieczkę do Krakowa dla wyróżniających się uczniów „Podążamy szlakiem Królowej Jadwigi” oraz wystawę sprawozdawczo - edukacyjną po wycieczce.

Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Bydgoszczy planujemy uroczystość nadania imienia na dzień 29 maja 2009 r.

Opracowanie: Renata Białecka
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego